Організаційні основи діяльності акціонерних товариств і особливості їх бухгалтерського обліку

Середа, 10 червня 2015

Блок 1. Загальні засади організації діяльності акціонерних товариств

 • Порядок реєстрації акціонерного товариства
 • Особливості формування статутного капіталу
 • Повноваження загальних зборів акціонерів та правління
 • Первинна емісія акцій та їх розміщення

Блок 2. Облік власного капіталу в АТ

 • Додаткова емісія акцій
 • Викуп акцій з подальшим анулюванням
 • Зменшення статутного капіталу з метою покриття збитків
 • Зменшення статутного капіталу у випадку повернення внесків акціонерів
 • Особливості обліку та оподаткування операцій з додатковим капіталом (емісійний дохід, капітал в дооцінках, безоплатно отримані необоротні активи)

Блок 3. Облік операцій з цінними паперами

 • Загальний порядок емісії облігацій;
 • Загальний порядок здійснення викупу та продажу акцій і облігацій;
 • Особливості обліку та оподаткування операцій повернення інвесторам грошових внесків (майна, майнових прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери у разі визнання емісії недійсною або не затвердження результатів розміщення цінних паперів або невнесення (не затвердження) змін до статуту.

Блок 4. Особливості складання фінансової звітності АТ

 • Звіт про фінансовий стан
 • Звіт про сукупний дохід
 • Звіт про рух грошових коштів
 • Звіт про власний капітал
 • Примітки до фінансової звітності