Аналіз відмінностей національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні від Міжнародних стандартів фінансової звітності

Середа, 03 червня 2015

Блок 1. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів за МСФЗ та П(С)БО: загальна характеристика стандартів, структура МСФЗ, особливості першого застосування МСФЗ, аналіз процесу переходу підприємства на застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності

Блок  2. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів, інвестиційної нерухомості, оренди): особливості первісного визнання, оцінки необоротних активів на дату складання звітності, амортизація, відображення у фінансовій звітності. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку поточних (оборотних) активів (запасів): визначення суми собівартості, яка повинна визнаватися як актив та переноситися на майбутні періоди до моменту визнання відповідних доходів; визначення собівартості та подальшого визнання витрат, включаючи будь-яке часткове списання до чистої вартості реалізації.

Блок 3. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку фінансових інвестицій. розкриття інформації, яка дає змогу користувачам оцінити значимість фінансових інструментів для фінансового стану і результатів діяльності суб'єкта господарювання; характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку зобов’язань (забезпечень наступних витрат і платежів): особливості обліку забезпечень, умовних зобов'язань і умовних активів, а також розкриття інформації у примітках, достатньої для надання користувачам можливості зрозуміти їхній характер, строки і суму

Блок 4. Порівняльний аналіз П(С)БО і МСФЗ щодо обліку доходів, витрат, витрат з податку на прибуток): облік доходів, що виникають в результаті продажу товарів, надання послуг та використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди; облік оцінка та дата визнання витрат. Особливості формування і відображення у фінансовій звітності фінансових результатів.